งานบริการ

บริษัทมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ช่างเทคนิค วิศวกรอาวุโสที่ปรึกษา ดำเนินการทุกงานทดสอบโดยพนักงานของบริษัทเอง และมีห้องปฏิบัติการภายใน จึงมั่นใจได้ว่า ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของเรา

บริการทดสอบภาคสนาม

เจาะสำรวจและทดสอบดิน  Soil Boring Test

ทดสอบความหนาแน่นดินในสนาม  Field Density Test

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน  Plate Bearing Test

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม ด้วยวิธีสถิตยศาสตร์  Static Load Test

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์  Dynamic Load Test

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test

ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทกแบบไม่ทำลาย  Schmidt Hammer Test

สำรวจและจัดทำแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ  Topographic Survey

บริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ทดสอบกำลังวัสดุ (คอนกรีต,เหล็ก)  Construction Material Testing

ทดสอบความหนาแน่นดินในห้องปฏิบัติการ  Soil Compaction Test

ทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ  Soil Laboratory Testing

     - Atterberg Limit

     - Sieve Analysis

     - California Bearing Ratio, CBR

     - Soil Permeability

     - Unconfined Compression Test

     - Consolidation Test