Plate Bearing Test

การบดอัดดิน หรือมวลรวมในงานทาง นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างมวล หรือทำให้ดินมีความแน่นแล้ว ยังต้องการให้ดิน หรือมวลรวมที่ถูกบดอัดเสถียร (Stable) กล่าวคือ มีกำลังต้านทานน้ำหนักกดทับ เช่น น้ำหนักจากยวดยานพาหนะ โดยที่ดินไม่ยุบ หรือทรุดตัว (Settlement) ไม่เกินกว่าเกณฑ์กำหนด

 

หลักการทดสอบความแน่นของดินเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกดกับการทรุดตัว คือ ให้น้ำหนักกดผ่านแผ่นเหล็กรูปวงกลมหลายขนาดที่วางซ้อน และร่วมศูนย์กัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกด (หรือหน่วยแรง) และการทรุดตัว ปกติการทรุดตัวจะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มน้ำหนักกด และเมื่อคลายน้ำหนัก ดิน หรือมวลรวมจะคลายตัว(ในทิศทางตรงข้าม) เรียก การคืนตัว อย่างไรก็ตาม หากน้ำหนักกดมีค่ามากพอ เมื่อคลายน้ำหนักออกก็จะยังปรากฏค่าทรุดตัวคงค้าง หรือค่าทรุดตัวคงเหลือ

 

เครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบและวิธีการทดสอบเป็น ไปตามมาตรฐาน ASTM D 1194